Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.

Gelecek Burada Platformu Aydınlatma Metni

a) Veri Sorumlusu
MUALLİMKÖY TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ ANONİM ŞTİ. (Bundan sonra “Bilişim Vadisi” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

Bilişim Vadisi olarak kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz,

 • Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na ilişkin başvuruların kayıt altına alınması ve değerlendirilmesi,
 • Başvuruların değerlendirilmesi neticesinde tarafınızla iletişime geçilmesi,
 • Başvurunuzun olumlu olarak neticelenmesi durumunda Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ndan yararlanabilmeniz hususunda sürecin başlatılması

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine istinaden işlenecektir.

Kimlik ve iletişim kategorilerindeki kişisel verileriniz; ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası ve tanıtılması, kabulünüz kapsamında paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize tanıtım, etkinlik duyurusu vb. amaçlı ticari elektronik ileti gönderilmesi amaçlarıyla açık rızanız kapsamında işlenecektir.

Tarafımızla paylaşacağınız üçüncü kişilere ait kişisel veriler bakımından ilgili kişilerin işbu aydınlatma metni kapsamında bilgilendirilmesi ve gerekli rızaların alınmasına yönelik sorumluluk tarafınıza aittir.

c) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle bizzat tarafınızdan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda iletilmesi yoluyla elde edilmektedir.

d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca açık rızanız aranmaksızın aktarılacaktır:

 • Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na ilişkin başvuruların değerlendirilmesi kapsamında komite üyesi danışmanlarımız ile paylaşılacaktır.
 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve yetkili kurumlar ile paylaşılacaktır.
 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılacaktır.
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında anlaşmalı olduğumuz yatırımcılar ile gerektiği ölçüde paylaşılacaktır.
 • Denetim süreçlerinin yürütülmesi kapsamında denetim şirketleri ile paylaşılacaktır.

e) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etmek.

KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

 • Muallimköy Mahallesi, Deniz Cd. No:143-5, 41400 Gebze/Kocaeli adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • muallimkoy.bilisimvadisi@hs01.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
 • kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@bilisimvadisi.com.tr adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Başvurunuzda;

 1. Ad, soyad ve başvurunuz yazılı ise imza,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 5. Talep konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeleri de yine başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklara ek olarak, kişisel verilerinizi işlenmesine dair açık rıza vermeniz halinde, söz konusu açık rızayı dilediğiniz zaman geri alma hakkınız bulunmaktadır.